[Update] Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán | dyslipidemia là gì

0
52

dyslipidemia là gì: You are currently viewing the topic.

Tài khoản 331 –  Phải trả cho người bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lựͼ từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toáи theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người phân phối dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

1. Nguyên tắc kế toán
         α) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người phân phối dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua trả tiền ngay.
          ɓ) Nợ phải trả cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán cụ thể cho từng đối tượng phải trả. Trong cụ thể từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số vốn đã ứng trước cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa thu được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thiện bàn trả.
          ͼ) Doanh nghiệp phải theo dõi cụ thể các khoản nợ phải trả cho người bán theo từng loại nguyên tệ. So với các khoản phải trả bằng ngoại tệ thì thực hiện theo phép tắc:*
– Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá thành của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch). Riêng trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ điều kiện ghi nhận tài sản hoặc ngân sách thì bên Có tài khoản 331 ứng dụng tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh so với số vốn đã ứng trước.
– Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh cho từng đối tượng chủ nợ (Trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tiễn đích danh được xác nhận trên nền tảng trung bình gia quyền di động các giao dịch của chủ nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Nợ tài khoản 331 ứng dụng tỷ giá giao dịch thực tiễn (là tỷ giá thành của ngân hàng nơi thường xuyên có giao dịch) tại thời điểm ứng trước;
– Doanh nghiệp phải nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ tại toàn bộ các thời điểm lập Giải trình tài chính theo quy định của pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tiễn khi nhận xét lại khoản phải trả cho người bán là tỷ giá thành ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập Giải trình tài chính. Các nhà cung cấp trong tập đoàn được ứng dụng chung một tỷ giá do Trung tâm tư vấn du học mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tiễn) để nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn.
          {d}) Bên giao nhập khẩu ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số vốn phải trả người bán về hàng nhập khẩu thông qua bên nhận nhập khẩu ủy thác như khoản phải trả người bán thông thường.
          đ) Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tiễn khi thu được hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức của người bán.
          e) Khi hạch toán cụ thể các khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành mạch các khoản hoa hồng thanh toán, hoa hồng thương mại, giảm giá hàng bán của người bán, người phân phối nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn mua hàng.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
Bên Nợ:
– Số vốn đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người phân phối dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;
– Số vốn ứng trước cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa thu được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thiện bàn trả;
– Số vốn người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;
– Chiết khấu thanh toán và hoa hồng thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;
– Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán.
– Nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
Bên Có:
– Số vốn phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối dịch vụ và người nhận thầu xây lắp;
– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tiễn của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức;
– Nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).
Số dư bên Có: Số vốn còn phải trả cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp.
Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh số vốn đã ứng trước cho người bán hoặc số vốn đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo cụ thể của từng đối tượng rõ ràng và cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư cụ thể của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 kpi bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế hầu hết
3.1.

Bạn đang xem: Trả trước cho người bán là gì

Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp thống kê thường xuyên hoặc khi mua TSCĐ:
α) Trường hợp mua trong nội địa, ghi:
– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ các TK 152 , 153, 156, 157, 211, 213 (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán).
ɓ) Trường hợp nhập khẩu, ghi:
– Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)
          Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (cụ thể thuế nhập khẩu, nếu có)
          Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.
– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
3.2. Mua vật tư, hàng hoá chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
α. Trường hợp mua trong nội địa:
– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 611 – Mua hàng (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị vật tư, hàng hóa bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán)
ɓ. Trường hợp nhập khẩu, ghi:
– Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:
Nợ TK 611 – Mua hàng.
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)
          Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (cụ thể thuế nhập khẩu, nếu có)
          TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.
– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
3.3. Trường hợp nhà cung cấp có thực hiện đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu, khi nhận khối lượng xây lắp hoàn thiện bàn trả của bên nhận thầu xây lắp, căn cứ hợp đồng giao thầu và biên bản bàn trả khối lượng xây lắp, hoá đơn khối lượng xây lắp hoàn thiện:
– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 241 – XDCB dở dang (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị đầu tư XDCB bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán).
3.4. Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số vốn phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có các TK 111 , 112, 341,…
– Trường hợp phải thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá thành của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch).
– Trường hợp đã ứng trước tiền cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán ghi nhận giá trị đầu tư XDCB tương ứng với số vốn đã ứng trước theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị đầu tư XDCB còn phải thanh toán (sau khoảng thời gian đã trừ đi số vốn ứng trước) được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh.
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá giao dịch thực tiễn)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tiễn thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền)
          Có các TK 111, 112,… (tỷ giá ghi sổ kế toán)
          Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tiễn cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền).
Khi nhận lại tiền do người bán hoàn lại số vốn đã ứng trước vì không phân phối được hàng hóa, dịch vụ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,…
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán.
3.6. Nhận dịch vụ phân phối (ngân sách vận tải hàng hoá, điện, nước, smartphone, kiểm toán, tư vấn, quảng cáo, dịch vụ khác) của người bán:
– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hóa (1562)
Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Nợ TK 242 – Chi phí trả trước
Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị dịch vụ bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán).
3.7. Chiết khấu thanh toán mua vật tư, hàng hoá doanh nghiệp được hưởng do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào khoản nợ phải trả người bán, người phân phối, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.
3.8. Trường hợp vật tư, hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc được người bán chấp thuận giảm giá do không đúng quy cách, phẩm chất được tính trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
          Có các TK 152, 153, 156, 611,…
3.9. Trường hợp các khoản nợ phải trả cho người bán không tìm thấy chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 711 – Thu nhập khác.
3.10. So với nhà thầu chính, khi xác nhận giá trị khối lượng xây lắp phải trả cho nhà thầu phụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thiện và hợp đồng giao thầu phụ, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số vốn phải trả cho nhà thầu phụ gồm cả thuế GTGT đầu vào).
3.11. Trường hợp doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý, bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng.
– Khi nhận hàng bán đại lý, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Giải trình tài chính.
– Khi bán hàng nhận đại lý, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + thuế).
Đồng thời doanh nghiệp theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Giải trình tài chính.
– Khi xác nhận hoa hồng đại lý được hưởng, tính vào thu nhập hoa hồng về bán hàng đại lý, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
– Khi thanh toán tiền cho bên ship hàng đại lý, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (giá thành trừ (-) hoa hồng đại lý)
          Có các TK 111, 112,…
Kế toán phải trả cho người bán tại nhà cung cấp giao uỷ thác nhập khẩu:
– Khi trả trước một khoản tiền uỷ thác mua hàng theo hợp đồng uỷ thác nhập khẩu cho nhà cung cấp nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC… căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (cụ thể cho từng nhà cung cấp nhận uỷ thác)
          Có các TK 111, 112,…
– Khi nhận hàng ủy thác nhập khẩu do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán thực hiện như so với hàng nhập khẩu thông thường.
– Khi trả tiền cho nhà cung cấp nhận uỷ thác nhập khẩu về số vốn hàng nhập khẩu và các ngân sách liên quan trực tiếp đó hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (cụ thể cho từng nhà cung cấp nhận uỷ thác)
          Có các TK 111, 112,…
– Phí uỷ thác nhập khẩu phải trả nhà cung cấp nhận uỷ thác được tính vào giá trị hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ các TK 151, 152, 156, 211,…
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
          Có TK 331- Phải trả cho người bán(cụ thể từng nhà cung cấp nhận uỷ thác).
– Việc thanh toán nghĩa vụ thuế so với hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định của TK 333 – Thuế và khoản phải nộp Nhà nước.
– Nhà cung cấp nhận uỷ thác không sử dụng tài khoản này để phản ánh các nghiệp vụ thanh toán ủy thác mà phản ánh qua các TK 138 và 338.
3.13. Khi lập Giải trình tài chính, số dư nợ phải trả cho người bán bằng ngoại tệ được nhìn nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm lập Giải trình tài chính:
– Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
– Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam, ghi:
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

XEM THÊM  Lập Kế Hoạch Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh Thiếu Tháng, Kế Hoạch Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh Non Tháng

Chuyên mục:

α) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người phân phối dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua trả tiền ngay. ɓ) Nợ phải trả cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán cụ thể cho từng đối tượng phải trả. Trong cụ thể từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số vốn đã ứng trước cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa thu được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thiện bàn trả. ͼ) Doanh nghiệp phải theo dõi cụ thể các khoản nợ phải trả cho người bán theo từng loại nguyên tệ. So với các khoản phải trả bằng ngoại tệ thì thực hiện theo phép tắc:- Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá thành của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch). Riêng trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ điều kiện ghi nhận tài sản hoặc ngân sách thì bên Có tài khoản 331 ứng dụng tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh so với số vốn đã ứng trước. – Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh cho từng đối tượng chủ nợ (Trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tiễn đích danh được xác nhận trên nền tảng trung bình gia quyền di động các giao dịch của chủ nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Nợ tài khoản 331 ứng dụng tỷ giá giao dịch thực tiễn (là tỷ giá thành của ngân hàng nơi thường xuyên có giao dịch) tại thời điểm ứng trước; – Doanh nghiệp phải nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ tại toàn bộ các thời điểm lập Giải trình tài chính theo quy định của pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tiễn khi nhận xét lại khoản phải trả cho người bán là tỷ giá thành ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập Giải trình tài chính. Các nhà cung cấp trong tập đoàn được ứng dụng chung một tỷ giá do Trung tâm tư vấn du học mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tiễn) để nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn. {d}) Bên giao nhập khẩu ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số vốn phải trả người bán về hàng nhập khẩu thông qua bên nhận nhập khẩu ủy thác như khoản phải trả người bán thông thường. đ) Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tiễn khi thu được hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức của người bán. e) Khi hạch toán cụ thể các khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành mạch các khoản hoa hồng thanh toán, hoa hồng thương mại, giảm giá hàng bán của người bán, người phân phối nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn mua hàng.- Số vốn đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người phân phối dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; – Số vốn ứng trước cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa thu được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thiện bàn trả; – Số vốn người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng; – Chiết khấu thanh toán và hoa hồng thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán; – Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán. – Nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).- Số vốn phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối dịch vụ và người nhận thầu xây lắp; – Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tiễn của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức; – Nhận xét lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).Số vốn còn phải trả cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp. Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh số vốn đã ứng trước cho người bán hoặc số vốn đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo cụ thể của từng đối tượng rõ ràng và cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư cụ thể của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 kpi bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp thống kê thường xuyên hoặc khi mua TSCĐ: α) Trường hợp mua trong nội địa, ghi: – Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ các, 153, 156, 157, 211, 213 (giá chưa có thuế GTGT) Nợ- Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán). – Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán). ɓ) Trường hợp nhập khẩu, ghi: – Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 Có TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có) Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (cụ thể thuế nhập khẩu, nếu có) Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường. – Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).Mua vật tư, hàng hoá chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: α. Trường hợp mua trong nội địa: – Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ TK 611 – Mua hàng (giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán). – Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị vật tư, hàng hóa bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán) ɓ. Trường hợp nhập khẩu, ghi: – Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi: Nợ TK 611 – Mua hàng. Có TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có) Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (cụ thể thuế nhập khẩu, nếu có) TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường. – Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).Trường hợp nhà cung cấp có thực hiện đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu, khi nhận khối lượng xây lắp hoàn thiện bàn trả của bên nhận thầu xây lắp, căn cứ hợp đồng giao thầu và biên bản bàn trả khối lượng xây lắp, hoá đơn khối lượng xây lắp hoàn thiện: – Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ- XDCB dở dang (giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán). – Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị đầu tư XDCB bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán).Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số vốn phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có các, 112, 341,… – Trường hợp phải thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá thành của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch). – Trường hợp đã ứng trước tiền cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán ghi nhận giá trị đầu tư XDCB tương ứng với số vốn đã ứng trước theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị đầu tư XDCB còn phải thanh toán (sau khoảng thời gian đã trừ đi số vốn ứng trước) được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh. Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá giao dịch thực tiễn) Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tiễn thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền) Có các TK 111, 112,… (tỷ giá ghi sổ kế toán) Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tiễn cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền).Khi nhận lại tiền do người bán hoàn lại số vốn đã ứng trước vì không phân phối được hàng hóa, dịch vụ, ghi: Nợ các TK 111, 112,… Có TK 331 – Phải trả cho người bán.Nhận dịch vụ phân phối (ngân sách vận tải hàng hoá, điện, nước, smartphone, kiểm toán, tư vấn, quảng cáo, dịch vụ khác) của người bán: – Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ- Hàng hóa (1562) Nợ TK 241 – XDCB dở dang Nợ- Chi phí trả trước Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811 Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán). – Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị dịch vụ bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán).Chiết khấu thanh toán mua vật tư, hàng hoá doanh nghiệp được hưởng do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào khoản nợ phải trả người bán, người phân phối, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.Trường hợp vật tư, hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc được người bán chấp thuận giảm giá do không đúng quy cách, phẩm chất được tính trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có các TK 152, 153, 156, 611,…Trường hợp các khoản nợ phải trả cho người bán không tìm thấy chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 711 – Thu nhập khác.So với nhà thầu chính, khi xác nhận giá trị khối lượng xây lắp phải trả cho nhà thầu phụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thiện và hợp đồng giao thầu phụ, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số vốn phải trả cho nhà thầu phụ gồm cả thuế GTGT đầu vào).Trường hợp doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý, bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng. – Khi nhận hàng bán đại lý, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Giải trình tài chính. – Khi bán hàng nhận đại lý, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán) Có TK 331 – Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + thuế). Đồng thời doanh nghiệp theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Giải trình tài chính. – Khi xác nhận hoa hồng đại lý được hưởng, tính vào thu nhập hoa hồng về bán hàng đại lý, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có). – Khi thanh toán tiền cho bên ship hàng đại lý, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (giá thành trừ (-) hoa hồng đại lý) Có các TK 111, 112,…Kế toán phải trả cho người bán tại nhà cung cấp giao uỷ thác nhập khẩu: – Khi trả trước một khoản tiền uỷ thác mua hàng theo hợp đồng uỷ thác nhập khẩu cho nhà cung cấp nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC… căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (cụ thể cho từng nhà cung cấp nhận uỷ thác) Có các TK 111, 112,… – Khi nhận hàng ủy thác nhập khẩu do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán thực hiện như so với hàng nhập khẩu thông thường. – Khi trả tiền cho nhà cung cấp nhận uỷ thác nhập khẩu về số vốn hàng nhập khẩu và các ngân sách liên quan trực tiếp đó hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (cụ thể cho từng nhà cung cấp nhận uỷ thác) Có các TK 111, 112,… – Phí uỷ thác nhập khẩu phải trả nhà cung cấp nhận uỷ thác được tính vào giá trị hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ các TK 151, 152, 156, 211,… Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 331- Phải trả cho người bán(cụ thể từng nhà cung cấp nhận uỷ thác). – Việc thanh toán nghĩa vụ thuế so với hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định của TK 333 – Thuế và khoản phải nộp Nhà nước. – Nhà cung cấp nhận uỷ thác không sử dụng tài khoản này để phản ánh các nghiệp vụ thanh toán ủy thác mà phản ánh qua các TK 138 và 338.Khi lập Giải trình tài chính, số dư nợ phải trả cho người bán bằng ngoại tệ được nhìn nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm lập Giải trình tài chính: – Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). – Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam, ghi: Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) Có TK 331 – Phải trả cho người bán.Chuyên mục: Hỏi Đáp

XEM THÊM  Em bé hay khóc đêm phải làm sao ?


20 sự thật về TIÊM HA CĂNG BÓNG DA|Kinh nghiệm xương máu sau 10 lần Mesotherapy ✌️Skincare Class #48


✌️ ?‍♀️ TẤT TẦN TẬT mọi thứ KHÔNG PHẢI BÁC SĨ/CHUYÊN GIA NÀO cũng NÓI VỚI BẠN về Mesotherapy ?
Mesotherapy tuy không mới nhưng không phải ai cũng hiểu rõ 100% về phương pháp này đâu nha:
? Có đau không?
? Cần tiêm cả mặt chứ?
? Bao nhiêu tuổi mới tiêm được?
Cùng rất nhiều thắc mắc khác sẽ được giải thích cực kỳ cặn kẽ và dễ hiểu trong video này bởi một 1 người thuộc hệ tiêm chích (tiêm da :?) từng trải qua hơn 10 lần Meso ?‍♀️
? XEM NGAY NHA vì không chỉ HỮU ÍCH mà còn tồn tại thêm ƯU ĐÃI KHÔNG TƯỞNG chỉ dành riêng cho bạn nào xem video này ? ?
??? XEM NGAY ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO MESOTHERAPY TẠI ĐÂY: http://bit.ly/HSMSMeso2021
?”Mục lục video”
Câu 1: Mesotherapy là gì? 1:24
Câu 2: Mesotherapy khác gì với Botox và Filler? 2:25
Câu 3: Bao nhiêu tuổi có thể tiêm Mesotherapy? 4:08
Câu 4: Hiệu quả thực sự của Mesotherapy là gì và liệu trình nào phù phù hợp với tôi? 5:49
Câu 5: Có những hình thức tiêm Mesotherapy cơ bản nào? 7:09
Câu 6: Nên lựa chọn tiêm bằng tay hay trên máy? 7:38
Câu 7: Da nhạy cảm có nên tiêm Mesotherapy không? 9:45
Câu 8: Da mụn có nên tiêm Mesothepary không? 10:08
Câu 9: Tiêm Mesotherapy có đau không? 11:04
Câu 10: Hiệu quả tiêm Mesotherapy kéo dài bao lâu? 12:47
Câu 11: Nếu chỉ tiêm 12 lần sau đó không tiêm nữa thì có tác dụng không? 14:52
Câu 12: Không tiêm nữa da có bị xấu đi hay không? 16:36
Câu 13: Tiêm quá liều có bị gì không? 17:23
Câu 14: Có cần tiêm toàn mặt không? 18:34
Câu 15: Cách chăm sóc Trước và sau khoảng thời gian tiêm Mesotherapy 19:24
Câu 16: Mesotherapy không phù phù hợp với ai? 19:53
Câu 17: Tác dụng phụ khi tiêm Mesotherapy là gì? 20:08
Câu 18: Làm sao để chọn lựa được 1 nơi đủ tốt và uy tín để tiêm Mesotherapy? 21:02
Câu 19: Giá tiêm Mesotherapy trên thị trường hiện này thế nào? 23:05
Câu 20: Làm thế nào để CÓ TIỀN tiêm Mesotherapy? 23:44
—————————————————————
? CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI SINH NHẬT SIÊU KHỦNG CỦA EMMIÉ BY HAPPY SKIN – MUA 1 TẶNG HƠN 1 TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM TẠI ĐÂY: bit.ly/SNEmmie
? ƯU ĐÃI THÁNG PHỤ NỮ GIẢM 50% CHO BẠN NỮ ĐI KÈM KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TẠI HAPPY SKIN MEDICAL SPA THAM KHẢO TẠI ĐÂY: http://bit.ly/HSMS2021Mar
—————————————————————
Happy Skin Vietnam
♡ Tiktok: https://bit.ly/TiktokHS
♡ Facebook: https://www.facebook.com/happyskinvn/​
♡ Website: https://www.happyskin.vn/​
♡ Instagram: https://www.instagram.com/happyskinvn/​
Emmi Hoàng
♡ Facebook: https://www.facebook.com/emmi.hoangg/​
♡ Instagram: https://www.instagram.com/emmi.hoang/​
Skinstore Vietnam
♡ Facebook: https://www.facebook.com/Skinstorevie…​
♡ Website: https://www.skinstore.vn/​
♡ Instagram: https://www.instagram.com/skinstorevi…​
Happy Skin Medical Spa
♡ Facebook: https://www.facebook.com/happyskinspavn/​
♡ Website: https://www.happyskinspa.vn/​
♡ Instagram: https://www.instagram.com/happyskinspa/​
Emmié by Happy Skin
♡ Facebook: https://www.facebook.com/emmiebyhappy…​
♡ Website: https://www.emmie.vn/​
♡ Instagram: https://www.instagram.com/emmiebyhapp…​
♡ Group Tập làm MC/Vlogger/Blogger: https://www.facebook.com/groups/tapla…​
—————————————————————
✨ ⛔10 sai lầm chết người khi LĂN KIM, PHI KIM, PEEL DA, TIÊM FILLER/BOTOX/MESOTHERAPY Và cách XỬ LÝ https://youtu.be/CaVPFCwpiKI
✨ 24 thắc mắc nhức nhối về TRIỆT LÔNG BIKINI https://youtu.be/9QQCa0fdKjE

XEM THÊM  'Vạch mặt' 5 lý do khiến mí mắt trẻ sơ sinh bị sưng đỏ và những cách điều trị, chăm sóc hiệu quả

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

20 sự thật về TIÊM HA CĂNG BÓNG DA|Kinh nghiệm xương máu sau 10 lần Mesotherapy ✌️Skincare Class #48

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU 2020


ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU 2020

Những cách giảm mỡ máu hiệu quả | VTC Now


VTC Now | Mỡ máu cao là nguyên nhân gây ra các bệnh lý tim mạch như huyết áp, xơ vữa động mạch…Nếu không được phát hiện và chữa trị sớm, bệnh mỡ máu cao sẽ tác động tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh

Những cách giảm mỡ máu hiệu quả | VTC Now

A4-8 Vai trò nền tảng của Statin trong bệnh lý tim mạch


A48 Vai trò nền tảng của Statin trong bệnh lý tim mạch
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
CT Hội THA Việt Nam

A4-8 Vai trò nền tảng của Statin trong bệnh lý tim mạch

Phát hiện sớm tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu (trích chương trình THTT của báo SKu0026ĐS)


Chương trình giúp các bạn tìm hiểu về phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp và tăng mỡ (lipid) máu qua trả lời phỏng vấn của các doctor chuyên nghề.

Phát hiện sớm tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu (trích chương trình THTT của báo SKu0026ĐS)

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.hoi-dap/

Thank you very much for viewing the post topic. dyslipidemia là gì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẹ và Bé